2014 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita