2013 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita