Ambulatorinės slaugos aprašas

PDF dokumentas

Patvirtinta VšĮ Kelmės raj.PSC

direktorės Laimutės Urbelienės

įsakymu Nr.31 2011 11 05

 

 

SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Reikalavimai) reglamentuoja pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – PAASP)ir pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų arba jų padalinių, teikiančių slaugos paslaugas pacientų namuose, socialines globos įstaigose, veiklą.

2. Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Reikalavimai) reglamentuoja pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – PAASP) ir pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – psichikos sveikatos paslaugos) teikiančių įstaigų arba jų padalinių, teikiančių slaugos paslaugas pacientų namuose, socialinės globos įstaigose, veiklą.

3. Slaugos paslaugas namuose teikia bendruomenės, bendrosios praktikos ar psichikos sveikatos slaugytojas, turintis galiojančią slaugos praktikos licenciją, patvirtinančią teisę verstis slaugos praktika.

4.Slaugos paslaugos namuose teikiamos savarankiškai pagal bendruomenės, bendrosios praktikos ar psichikos sveikatos slaugytojo (toliau – slaugytojas) medicinos normoje nustatytą kompetenciją, bendradarbiaujant ir dirbant komandoje su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais, socialiniais darbuotojais, jų padėjėjais bei kitų sričių specialistais.

. Už slaugos paslaugų namuose teikimą atsakingos PAASP paslaugas teikiančios įstaigos arbą jų padaliniai, turinčios licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytą bendruomenės, bendrosios praktikos ir psichikos sveikatos slaugos paslaugas.

5. Šiuose reikalavimuose vartojami terminai ir apibrėžimai:

Gyvybinė veikla – žmogaus organizmo veikla, užtikrinanti gyvenimo procesą.

Savirūpa – su sveikata susijusi veikla, kurią gali atlikti pats pacientas ar jo artimieji, taip pat sveikatos išsaugojimas, apsisaugojimas nuo ligų (prevencija), sveikatos pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimo pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą skatinimas.

Slauga – asmens sveikatos priežiūros dalis, apimanti sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų fizinės, psichikos sveikatos priežiūrą ir socialinę globą.

Slaugos paslaugos namuose – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kai paslaugos yra teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinant paciento savirūpą.

Slaugos paslaugos – teisės aktų reglamentuota slaugytojo atliekama asmens sveikatos priežiūra.

Slaugos poreikiai – pagrindiniai fiziologiniai, psichinės sveikatos ir socialiniai paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų pagalbos.

 

II. SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

6. Slaugos paslaugų namuose tikslas – pagerinti pacientų gyvenimo kokybę, išsaugoti jų savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, skatinant jų savirūpą.

7. Slaugos paslaugų namuose pagrindiniai uždaviniai:

7.1. individualių slaugos poreikių nustatymas pagal paciento gyvybines veiklas;

7.2. individualaus slaugos plano sudarymas, atsižvelgiant į gydančio gydytojo paskyrimus ir rekomendacijas, paciento poreikius, jo savirūpos ir jo artimųjų galimybes;

7.3. slaugos paslaugų namuose plano vykdymas;

7.4. slaugos paslaugų namuose dokumentavimas;

7.5. rekomendacijų ir konsultacijų slaugos klausimais teikimas pacientui ir jo artimiesiems, kitiems specialistams.

 

III. SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE GAVĖJAI

 

8. Slaugos paslaugų namuose gavėjais laikomi asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. SLAUGOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

 

9. PAASP paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) vadovas organizuoja slaugos paslaugų namuose teikimą, suderinęs su savivaldybės gydytoju, atsižvelgdamas į prisirašiusiųjų prie ASPĮ paslaugų gavėjų grupės normatyvus:

Eil.

Slaugos paslaugų namuose

gavėjų grupė

Prisirašiusiųjų prie ASPĮ

slaugos paslaugų namuose

gavėjų skaičiaus normatyvas, vnt.

Etatų skaičius

pagal prisirašiusiųjų gavėjų skaičių

Sveikatos priežiūros

specialistas

1. Mieste:1.1. Specialusis nuolatinėsslaugos poreikis 15–20 1 Bendrosios praktikos slaugytojasBendruomenės slaugytojasPsichikos sveikatos slaugytojas
2. Kaime:2.1. Specialusis nuolatinėsslaugos poreikis 10–15 1 Bendrosios praktikos slaugytojasBendruomenės slaugytojasPsichikos sveikatos slaugytojas“

10. Slaugos paslaugų namuose teikimo tvarką ir apimtis slaugos paslaugų gavėjų grupėms nustato ASPĮ vadovas.

11. ASPĮ vadovas, suderinęs su steigėju, gali spręsti dėl slaugytojo padėjėjų etatų reikalingumo, atsižvelgiant į slaugos paslaugų poreikius ir apimtį.

12. ASPĮ, teikiančios PAASP paslaugas, privalo užtikrinti, kad pacientams, kuriems nustatyti specialieji nuolatinės slaugos poreikiai, būtų įvertinti slaugos paslaugų namuose poreikiai (1 priedas) ir suteiktos galimybės gauti šio įsakymo 2 priede numatytos slaugos paslaugos namuose pagal ligos ar sveikatos problemų sukeltus poreikius. Slaugos namuose I lygio paslaugas, išvardintas šio įsakymo 2 priede, pacientams skiria šeimos gydytojas (gydantis gydytojas), jas savarankiškai atlieka slaugytojas. Slaugos paslaugas namuose psichikos ligomis sergantiems asmenims skiria šeimos gydytojas kartu su gydytoju psichiatru ar gydytoju vaikų ir paauglių psichiatru (toliau – gydytojas psichiatras), jas savarankiškai atlieka psichikos sveikatos slaugytoja.

13. Už slaugos paslaugų namuose teikimą atsako ASPĮ, teikianti PAASP paslaugas.

14. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigai nepakanka slaugos paslaugas teikiančių specialistų, dalis šių paslaugų turi būti deleguota kitoms ASPĮ, sudarant sutartis dėl šių paslaugų teikimo.

15. Slaugytojas, vadovaujantis medicinos normos reikalavimais, teikia slaugos paslaugas namuose, atsižvelgdamas į šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) ir gydytojo psichiatro paskyrimus ir rekomendacijas, saugiai ir kokybiškai atlieka procedūras pagal savo kompetenciją.

16. Slaugytojas individualiai pagal asmens gyvybines veiklas savarankiškai įvertina slaugos poreikius namuose pacientui (1 priedas), atsižvelgdamas į šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) rekomendacijas, paskyrimus (forma 027/a), ir pildo paciento slaugos namuose lapą (3 priedas). Pasikeitus paciento sveikatos būklei iš naujo vertinami ir dokumentuojami slaugos poreikiai pacientui.

17. Pacientui suteiktas slaugos paslaugas namuose, išvardintas šio įsakymo 2 priede, į asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025/a) įrašo jas suteikęs slaugytojas ir patvirtina savo spaudu ir parašu. Paciento slaugos namuose lapas yra įklijuojamas (laikomas) į asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025/a).

18. Slaugytojas, teikiantis slaugos paslaugas pacientų namuose, privalo turėti anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinį, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605).

19. Medicininės atliekos, teikiant slaugos paslaugos namuose, tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl medicininių atliekų tvarkymo sveikatos priežiūros įstaigose metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 19-606);

20. Slaugos paslaugų namuose teikimas yra derinamas su socialinių paslaugų teikimu, vadovaujantis Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-558/A1-183 (Žin., 2007, Nr. 76-3029).

21. Slaugytojas, teikdamas slaugos paslaugas namuose, apie įtariamą pacientui paliatyviosios pagalbos poreikį informuoja šeimos gydytoją, kuris sprendžia dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų skyrimo, vadovaujantis Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-14 (Žin., 2007, Nr. 7-290).

22. ASPĮ, teikianti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, informuoja telefonu ir išrašu iš medicininių dokumentų apie iš stacionaro išvykstantį į namus pacientą, kuriam reikalingos slaugos paslaugos namuose, ASPĮ, teikiančią PAASP paslaugas, prie kurios pacientas yra prisirašęs.

 

V. SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE APMOKĖJIMO TVARKA

 

23. Už slaugos paslaugas namuose apmokama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

24. Slaugos paslaugos namuose gali būti remiamos iš savivaldybių biudžeto lėšų ir paciento lėšų.

25. Pacientai ar jo įgalioti atstovai dėl papildomų slaugos paslaugų namuose gali sudaryti sutartį su ASPĮ ar įgaliotu atstovu dėl šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo pagal ASPĮ vadovo patvirtintą tvarką.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Už slaugos paslaugų teikimą ir kokybę atsako asmens sveikatos priežiūros įstaiga, sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl slaugos paslaugų teikimo tam tikroje vietovėje ir šių paslaugų apmokėjimo.

______________