Įstatai

PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2012 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-399

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešoji įstaiga Kelmės rajono  psichikos sveikatos centras (toliau – Įstaiga) yra iš Kelmės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos(toliau –LNSS) savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis jo įstatuose nustatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir socialinę pagalbą pagal sutartis su užsakovais ir įstaigai išduotas licencijas.

2. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga. Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitų bankuose, savo antspaudą, kuriame įrašyta – Viešoji įstaiga Kelmės rajono  psichikos sveikatos centras.

3. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Psichikos sveikatos priežiūros įstatymu, Narkologinės priežiūros įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais bei šiais įstatais.

4. Įstaigos steigėjas (dalininkas ir savininkas)– Kelmės rajono savivaldybė, kodas 111106461, adresas: Vytauto Didžiojo g.58, LT-86143 Kelmė. Savininko turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės  rajono savivaldybės administracijos direktorius..

5. Įstaigos pavadinimas –Viešoji įstaiga Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras, įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga. Įstaigos buveinė: Vytauto Didžiojo g. 84 a, LT-86142 Kelmė.

6. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas. Įstaigos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

7. Įstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaigos steigėjas pagal prievoles atsako tik ta suma, kurią įnešė į įstaigos turtą. Įstaiga neatsako už steigėjo įsipareigojimus.

 

II. ĮSTAIGOS STEIGĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Įstaigos steigėjo kompetencijai priklauso:

8.1. priimti, keisti ir papildyti įstaigos įstatus;

8.2. nustatyti įstaigos  privalomas veiklos užduotis;

8.3. gauti informaciją apie įstaigos veiklą;

8.4. įstatymo nustatyta tvarka nustatyti ar dalyvauti nustatant paslaugų kainas bei jų apskaičiavimo metodikas;

8.5. nustatyti įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui normatyvus arba pavesti juos nustatyti savivaldybės vykdomajai institucijai, arba pavesti juos patvirtinti pačiai įstaigai;

8.6. skirti įstaigos direktorių į pareigas ir atleisti iš jų, įgyvendinti kitas funkcijas, susijusias su šio juridinio asmens vadovo darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka arba pavesti tai atlikti savivaldybės vykdomajai institucijai;

8.7. nustatyti įstaigos direktoriaus, valdymo organų narių atlyginimus;

8.8. steigti įstaigos filialus, reorganizuoti ir likviduoti įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą;

8.9. tvirtinti įstaigos veiklos strategiją;

8.10. tvirtinti įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą arba pavesti tai patvirtinti savivaldybės vykdomajai institucijai;

8.11. nustatyti veiklos vertinimo kriterijus;

8.12 tvirtinti įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba pavesti tai patvirtinti savivaldybės vykdomajai institucijai;

8.13. priimti sprendimą leisti įstaigai jam nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą;

8.14 priimti sprendimą dėl įstaigos audito ir rinkti audito įmonę;

8.15. tvirtinti stebėtojų tarybos nuostatus ir sudėtį;

8.16. nustatyti įstaigos vidaus kontrolės tvarką arba pavesti tai nustato savivaldybės vykdomajai institucijai;

8.17. turėti kitokių teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

III. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR UŽDAVINIAI

 

9. Įstaiga veikia sveikatos priežiūros srityje.

10. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti specializuotą ir kvalifikuotą pirminę psichiatrijos pagalbą.

11. Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai:

11.1. teikti medicinos pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais;

11.2. teikti neatidėliotiną pirmąją ir būtinąją pagalbą, jei dėl ūmių psichikos sutrikimų kyla

pavojus sveikatai ir gyvybei;

11.3. prireikus siųsti turinčius psichikos ir proto negalią asmenis į psichiatrijos ligoninę;

11.4. vykdyti ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą;

11.5. teikti pagalbą ištiktiems dvasinės krizės asmenims, gresiant savižudybei ar po

bandymų nusižudyti;

11.6. teikti psichologinę ir psichoterapinę pagalbą;

11.7. teikti pirmąją ir būtinąją pagalbą asmenims, sergantiems priklausomybių ligomis;

11.8. aktyviai stebėti pacientus, kurių psichikos sutrikimai dažnai paūmėja ir paūmėjimo

metu kelia pavojų jų pačių ir aplinkinių asmenų sveikatai ir gyvybei;

11.9. kartu su socialinės globos ir rūpybos organizacijomis teikti asmenims, turintiems

psichikos ir proto sutrikimų, socialinę pagalbą, aktyviai dalyvauti jų reabilitacijoje;

11.10. teikti psichologinę ir psichoterapinę pagalbą psichikos ir proto sutrikimų turinčių

asmenų šeimoms;

11.11.  gerbti pacientų teises, laikytis medicinos etikos ir medicininės paslapties

reikalavimų.

12.Įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

12.1. 86.22- gydytojų specialistų veikla;

12.2. 86.90 – kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;

12.3. 88.10 – nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla;

12.4. 88.99 – kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;

12.5. kita įstatymų ir kitų teisės aktų nedraudžiama veikla, susijusi su įstaigos veiklos tikslais (labdaros ir paramos gavimas bei teikimas, ir kt.).Įstatymų nustatytais atvejais įstaiga gali imtis tam tikros rūšies veiklos, tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.


IV. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

13. Savo veikloje vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, siekdama savo tikslų ir vykdydama įstatais nustatytus uždavinius, įstaiga turi teisę:

13.1. turėti sąskaitų bankuose; turėti savo firminį ženklą, antspaudą;

13.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingo turto ir juo disponuoti įstatymų, kitų norminių teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka;

13.3. teikti bei gauti labdarą ir paramą, paveldėti pagal testamentą;

13.4. teikti mokamas paslaugas – verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais;

13.5. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

13.6. stoti į ne pelno organizacijas, asociacijas, tarp jų ir tarptautines, dalyvauti jų veikloje;

13.7. naudoti įstaigos lėšas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

13.8. skelbti konkursus, susijusius su įstaigos veikla.

14. Vykdydamas savo uždavinius ir siekdamas nurodytų tikslų, naudodamasis išvardintomis teisėmis, Įstaiga privalo:

14.1. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą;

14.2. įgyvendinti būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones pagal Sveikatosapsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą;

14.3. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigai išduotose licencijose;

14.4. naudoti tik tas sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Medicinos gaminiai turi būti įtraukti į Medicinos gaminių registrą, kurio nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija;

14.5. pildyti ir saugoti pacientų medicininę dokumentaciją bei teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms, kitoms įstaigoms ir fiziniams asmenims tiktai teisės aktų nustatyta tvarka;

14.6. užtikrinti lygias pacientų teises į teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas;

14.7. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti žalą, padarytą pacientosveikatai teikiant paslaugas;

14.8. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo pateikti informaciją apie pacientą arba kai pacientas duoda sutikimą skelbti informaciją apie jo sveikatos būklę;

14.9. teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Sveikatos apsaugos ministeriją, įstaigos steigėją apie žalos pacientų sveikatai padarymo atvejus;

14.10. teikti nemokamas planinės sveikatos priežiūros paslaugas, įsitikinus, kad pacientas turi teisę tokias paslaugas gauti;

14.11. drausti savo civilinę atsakomybę privalomuoju ir (ar) savanoriškuoju civilinės atsakomybės draudimu turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.

15. Įstaiga tvarko buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

16. Įstaiga turi kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

V. ĮSTAIGOS VALDYMO ORGANAI

 

17. Įstaiga įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

18. Įstaigos valdymo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas, įstaigos direktorius – administracijos vadovas ir administracija. Administracija yra būtinas įstaigos valdymo organas. Įstaigos administracija: direktorius ir vyriausiasis finansininkas(buhalteris).

19. Visuotinis dalininkų susirinkimas yra aukščiausiasis įstaigos valdymo organas. Kelmės rajono savivaldybė yra įstaigos steigėja, taip pat yra vienintelė įstaigos dalininkė. Jeigu įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas įstaigos savininku, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams. Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai  yra priskiriama priimti sprendimus:

19.1.dėl Įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;

19.2.dėl naujų dalininkų priėmimo;

19.3.dėl įstaigos valdymo struktūros tvirtinimo;

19.4 .dėl Įstaigos stebėtojų tarybos sudarymo;

19.5.dėl pareigybių, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, sąrašo ir kvalifikacinių reikalavimų tvirtinimo;

19.6.dėl konkurso pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, organizavimo taisyklių patvirtinimo;

19.7.veiklos strategijos tvirtinimo;

19.8.veiklos vertinimo kriterijų nustatymo.

19.10.Kelmės rajono savivaldybė , kaip dalininkė, negali perleisti kitiems asmenims dalininko teisių.

19.11.Kelmės rajono savivaldybė gali priimti naujus dalininkus. Nauji dalininkai, pateikę prašymą, į įstaigą priimami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu didinant dalininkų kapitalą. Priimdamas sprendimą dėl naujo dalininko priėmimo, steigėjas nustato jo įnašo dydį, sudėtį ir perdavimo įstaigai terminą bei šio dalininko balsų skaičių visuotiniame dalininkų susirinkime. Dalininku tampama įnešus įnašą. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas. Turto vertinimas atliekamas asmens, pageidaujančio tapti dalininku, lėšomis. Įnašas perduodamas surašant įnašo perdavimo ir priėmimo aktą. Reikalavimus ir \ar apribojimus asmenims būti įstaigos dalininkais nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

20. Įstaigoje privalo būti patariamasis valdymo organas – stebėtojų taryba.

21.Įstaiga turi būti vyriausiasis finansininkas(buhalteris) arba jo funkcijas gali atlikti pagal sutartį kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisių neturinti įmonė. Įstaiga buhalterinę apskaitą, organizuoja bei tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį sudaro įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaigos direktoriaus ir vyriausiojo finansininko(buhalterio)  pareigų negali eiti tas pats asmuo bei asmenys, susiję giminystės ar svainystės ryšiais.

22. Įstaigoje gali būti sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų.

23. Įstaigos direktoriumi gali būti asmuo , kuris atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

 

VI. ĮSTAIGOS  DIREKTORIUS

 

24.Direktorius yra įstaigos administracijos vadovas. Jis į darbą priimamas viešo konkurso būdu. Pareigybių, kurioms darbuotojai priimami konkurso būdu , sąrašą ir kvalifikacinius reikalavimus tvirtina ir konkursą organizuoja savininkas ar jo įgaliota institucija. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su direktoriumi įstaigos vardu sudaro ir nutraukia steigėjo pavedimu savivaldybės vykdomoji institucija. Įstaigos direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais , kitais teisės aktais, steigėjo sprendimais, savivaldybės vykdomosios institucijos įsakymais, šiais įstatais ir pareigybių aprašymu.

25. Direktorius organizuoja įstaigos veiklą ir veikia Įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais. Įstaigos direktorius atsako už finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo organizavimą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą steigėjui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai, informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą, kitus veiksmus, kurie yra direktoriui numatyti teisės aktuose bei šiuose įstaigos įstatuose.

26. Įstaigos direktoriaus kompetencijai priskiriama:

26.1. organizuoti įstaigos veiklą ir veikti įstaigos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

26.2. įstatymų nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti įstaigos darbuotojus, sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su jais, nustatyta tvarka juos skatinti arba skirti drausmines nuobaudas;

26.3. nustatyti darbuotojų pareigybių skaičių;

26.4. teikti informaciją visuomenei apie įstaigos veiklą;

26.5. vadovauti įstaigos pagrindinei ir ūkinei veiklai, tvarkyti jos reikalus, užtikrinti įstaigos darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas;

26.6. atstovauti įstaigai teisme ir kitose institucijose;

26.7. teikti klausimus svarstyti įstaigos steigėjui;

26.8. atidaryti ir uždaryti sąskaitas kredito įstaigose;

26.9. nustatyti paslaugų, darbų kainas bei jų apskaičiavimo metodikas, jeigu to nenumato Lietuvos Respublikos įstatymai arba jei tai nėra steigėjo kompetencija;

26.10. suderinus su įstaigos stebėtojų taryba, tvirtinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;

26.11. nustatyti vidaus organizacinę valdymo struktūrą;

26.12. tvirtinti vidaus tvarkos taisykles,

26.13. parengti ir tvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymus, administracijos darbo reglamentą, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

26.14. priimti į darbą vyriausiąjį finansininką;

26.15. pagal savo kompetenciją leisti įsakymus ir kontroliuoti jų vykdymą;

26.16. suderinus su savivaldybės vykdomąja institucija, įgalioti kitus asmenis įstaigosvardu pasirašyti dokumentus ir vykdyti įstaigos direktoriaus funkcijas, kurios jam priskirtos vykdyti.

27. Direktorius atsako už įstaigos finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir perduoto pagal panaudos sutartį bei įstaigos įsigyto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais.

28. Direktorius gali toje pačioje darbovietėje eiti tam tikras papildomas pareigas arba dirbti tam tikrą papildomą (sutartyje nesulygtą) darbą teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Direktorius gali turėti ir kitų įstatymams ir teisės aktams neprieštaraujančių teisių.

30. Keičiantis įstaigos direktoriui, jis privalo perduoti reikalus, turtą ir dokumentus pagal reikalų perdavimo ir priėmimo aktą Kelmės rajono savivaldybės tarybos (arba savivaldybės vykdomosios institucijos) sprendimu nurodytam asmeniui. Išeidamas tikslinių atostogų direktorius privalo perduoti einamuosius reikalus, pateikdamas duomenis apie įstaigos finansinę būklę, įsipareigojimus ir kitus reikšmingus dokumentus.

31.Direktorių jo atostogų , komandiruočių, ligos metu ir kitais natvejais, kai jis negali eiti pareigų, vaduoja kitas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.

 

VII. STEBĖTOJŲ TARYBA

 

32. Stebėtojų taryba yra įstaigos patariamasis kolegialus valdymo organas veiklos viešumui užtikrinti.

33. Stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai. Stebėtojų tarybos kadencija – 5 metai.

34. Stebėtojų taryba formuojama Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

35.Įstaigos stebėtojų taryba sudaroma  iš steigėjo sprendimu paskirtų atstovų: dviejų įstaigos steigėjo bendru sprendimu paskirtų atstovų,, vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, tarybos paskirto tarybos nario, vieno visuomenės atstovo  ir vieno įstaigos  paskirto asmens.

36.Į stebėtojų tarybą negali įeiti asmenys, kurie dirba įstaigos administracijoje, Valstybinėje ligonių kasoje ar teritorinėje, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.

37. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.

38. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams neatlyginama.

39. Stebėtojų tarybos nariai turi teisę gauti informaciją apie įstaigos vykdomą veiklą.

40. Stebėtojų tarybos kompetencija:

40.1. analizuoti įstaigos  veiklą;

40.2. išklausyti ir įvertinti įstaigos direktoriaus pateiktą metinės veiklos ataskaitą;

40.3. teikti steigėjui ir įstaigos direktoriui įvairių pasiūlymų, susijusių su įstaigos veikla;

40.4. vykdyti kitą įstatymuose ir teisės aktuose nustatytą veiklą.

41. Stebėtojų tarybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas stebėtojų tarybos narys.

42. Stebėtojų tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, tačiau ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

43. Stebėtojų tarybos nariai informuojami apie stebėtojų tarybos posėdžio datą ir darbotvarkę ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki posėdžio datos.

44. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas.

45. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimamas dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

46. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

47. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato steigėjo patvirtinti stebėtojų tarybos nuostatai.

VIII. MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA

 

48. Medicinos etikos komisija yra kolegialus įstaigos organas.

49. Įstaigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų.

50. Medicinos etikos komisijos uždavinius ir funkcijas, teises ir pareigas, sudarymą ir sudėtį bei darbo organizavimą nustato įstaigos direktoriaus patvirtinti Medicinos etikos komisijos nuostatai.

 

IX. ĮSTAIGOS ĮSTATŲ PAKEITIMAS

 

51.Įstaigos įstatai keičiami steigėjo sprendimu. Pakeistus įstatus pasirašo steigėjo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre.

 

X. ĮSTAIGOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

52. Įstaigos lėšų šaltiniai:

52.1. privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ar savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis; taip pat specialiosioms programoms finansuoti skirtos lėšos;

52.2. steigėjo skirtos lėšos;

52.3. valstybės ir savivaldybės biudžetų tiksliniai asignavimai;

52.4. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtos lėšos;

52.5. valstybės investicinių programų lėšos;

52.6. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;

52.7. lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas mokamas paslaugas ar sutartinius darbus;

52.8. lėšos, gaunamos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;

52.9. lėšos už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymų nustatytas mokamas paslaugas;

52.10. skolintos lėšos;

52.11. kitos teisėtai įgytos lėšos.

53. Įstaiga turi teisę gauti valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų paslaugoms teikti pagal sveikatos priežiūros sutartis su Sveikatos apsaugos ministerija, Savivaldybe.

54. Įstaigos nepaprastosios išlaidos gali būti finansuojamos iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ir per valstybės investicijų programas.

55. Kiekvienais metais įstaiga sudaro iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai gaunamų lėšų išlaidų sąmatą. Išlaidų sąmatą tvirtina steigėjas arba steigėjo pavedimu ją tvirtina savivaldybės vykdomoji institucija. Iš kitų šaltinių gaunamų lėšų išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja šias lėšas teikiantys subjektai.

56. Visus prekių, darbų ir paslaugų pirkimus įstaiga vykdo vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir įstaigos direktoriaus patvirtintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis.

57. Lėšas, gautas kaip labdarą ar paramą, taip pat pagal testamentą, įstaiga naudoja labdaros (paramos) teikėjo arba testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Šios lėšos ir lėšos, gautos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, laikomos atskiroje įstaigos lėšų sąskaitoje.

58. Įstaigos pajamos skiriamos:

58.1. įstaigos įstatuose numatytai veiklai bei įsipareigojimams vykdyti;

58.2. įstatymų nustatytiems biudžeto mokesčiams;

58.3. įstaigos personalo kvalifikacijai kelti;

58.4. naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir diegti;

58.5. patalpų remontui;

58.6. įstaigos darbuotojų kultūrinėms ir socialinėms reikmėms;

58.7. vienkartinėms piniginėms išmokoms, skirtoms darbuotojams skatinti;

58.8. darbuotojams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriamos iki 5 minimalių mėnesinių algų dydžio materialinės pašalpos.

59. Gautų pajamų įstaiga negali skirstyti steigėjui, o jas naudoja tik įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

60. Įstaiga negali priimti lėšų, jei jas perduodantis asmuo nurodo šias lėšas naudoti kitiems tikslams negu nustatyta įstaigos  įstatuose.

61. Įstaigos lėšos gali būti naudojamos šiuose įstatuose numatytai ir įstatymų neuždraustai veiklai vykdyti.

 

XI. DISPONAVIMO ĮSTAIGOS TURTU TVARKA

 

62. Įstaigos turtą sudaro ilgalaikis materialusis turtas, turtas, gautas kaip labdara ar parama, turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai ir kitas su įstaigos veikla susijęs teisėtai įgytas turtas. Šis turtas naudojamas įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti.

63. Įstaigos  steigėjas turtą perduoda panaudos pagrindu įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Įstaigos ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus turtą, perduotą panaudos pagrindais, gali parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą tik raštiškai leidus steigėjui.

65. Įstaiga, pardavusi susidėvėjusį ar jo veiklai nereikalingą turtą, gautas pajamas naudoja įstatuose numatytai veiklai užtikrinti. Šių pajamų įstaiga negali skirti steigėjui.

 

XII. ĮSTAIGOS VEIKLOS KONTROLĖ

 

66. Įstaigos teikiamų paslaugų valstybinę kontrolę atlieka Sveikatos priežiūros įstaigų ir kituose įstatymuose nurodytos institucijos.

67. Valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti įstaigos veiklą.

68. Įstaigos direktorius privalo pateikti valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijoms jų reikalaujamus, su įstaigos veikla susijusius dokumentus.

69. Įstaigos auditas atliekamas, kai steigėjas priima sprendimą atlikti auditą ir išrenka audito įmonę. Auditas atliekamas teisės aktų, reglamentuojančių auditą, nustatytais atvejais ir tvarka.

70. Įstaigos vidaus kontrolės tvarką nustato steigėjas arba steigėjo pavedimu tai atlieka savivaldybės administracijos direktorius.

 

XIII. INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS  VEIKLĄ PATEIKIMO STEIGĖJUI IR VISUOMENEI TVARKA

 

71. Įstaigos direktorius turi parengti ir pateikti steigėjui praėjusių finansinių metų  veiklos ataskaitą vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais. Viešosios įstaigos veiklos ataskaita yra viešas dokumentas. Viešosios įstaigos ataskaita turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui ir paskelbta viešosios įstaigos interneto svetainėje. Jeigu viešoji įstaiga interneto svetainės neturi, tretiesiems asmenims  turi būti sudarytos sąlygos su šia ataskaita susipažinti viešosios įstaigos buveinėje.

72. Įstaigos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato steigėjas.

73. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ir kita informacija steigėjui turi būti pateikiama neatlygintinai.

 

 

XIV ĮSTAIGOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

74.Filialas yra struktūrinis įstaigos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį įstaigos funkcijų. Atstovybė yra struktūrinis padalinys, turintis teisę atstovauti įstaigos interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius ir atlikti kitus veiksmus įstaigos vardu.

75.sprendimą steigti filialą ar atstovybę priima visuotinis dalininkų susirinkimas. įstaigos filialas ir atstovybė veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas.

76.Darbo sutartį su filialo ar atstovybės vadovu įstaigos vardu sudaro ir nutraukia įstaigos vadovas.

77.Filialas ir atstovybė gali turėti subsąskaitas. Filialo ir atstovybės turtas yra priskirtas įstaigos finansiniai atskaitomybei, taip pat atskirai filialo ar atstovybės finansinei atskaitomybei.

78. Filialo ir atstovybės veikla nutraukiama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

 

XV.ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS, PADALINIŲ,FILIALŲ VADOVŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ

 

79.Įstaigos vadovas į darbą priimamas viešojo konkurso būdu. Savininkas ar jo įgaliota institucija organizuoja viešą konkursą įstaigos vadovo pareigoms eiti. Šio konkurso nuostatus tvirtina savininkas ar jo įgaliota institucija.

80.Įstaigos padalinių ir filialų (atstovybių) vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu. Viešąjį konkursą organizuoja įstaigos vadovas ,vadovaudamasis konkurso nuostatais, patvirtintais visuotinio dalininkų susirinkimo. Įstaigos vadovas turi teisę organizuoti padalinių ir filialų vadovų atestaciją.

81. Įstaigos padalinių ir filialų (atstovybių) vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Įstaigos padalinių ir filialų (atstovybių) vadovai privalo periodiškai tobulinti vadovavimo įstaigos gebėjimus. Privalomo tobulinimosi tvarka nustatoma sveikatos apsaugos įsakyme.

82. Įstaigos padalinių ir filialų (atstovybių ) vadovų teises ir pareigas nustato šių įstaigų nuostatai ir pareigybių aprašymai.

83. Įstaigos, jos padalinių ir filialų (atstovybių) vadovai, įstaigos sveikatos priežiūros specialistai į darbą priimami ir iš darbo atleidžiami Darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

XVI. ĮSTAIGOS  REORGANIZAVIMAS ir LIKVIDAVIMas

 

84. Įstaiga reorganizuojama ar likviduojama steigėjo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XVII. ĮSTAIGOS pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

 

85. Įstaigos pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir/ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai (apie parengtas reorganizavimo sąlygas; apie sprendimą pertvarkyti įstaigą; apie viešosios įstaigos likvidavimą), skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos žinios“. Už tai, kad pranešimai būtų išsiųsti ar paskelbti laiku, atsako Įstaigos direktorius.

______________

Kelmės rajono psichikos sveikatos centro direktorė
Laimutė Urbelienė